ARTIKEL 1: PRINCIPE

 JPSinterior wil facebook users aanzetten om mee te doen aan de wedstrijd “Win je 3D ontwerp”. Deelnemers sturen hierbij een fotot of tekst op de facebookpagina van JPSinterior van hun motivatie waarom JPSinterior hun ruimte zou kiezen om in een 3D ontwerp om te zetten.

Deelnemers kunnen een prijs in de vorm van een  3D ontwerp winnen.

ARTIKEL 2: WIE KAN MEEDOEN?

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat <de organisator> ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

ARTIKEL 3: TERMIJN

 

De wedstrijd start op 01 juni 2019 en eindigt op 1 juli 2019. Er moeten minimum 50 inschrijvingen zijn in de wedstrijd zodat de wedstrijd kan doorgaan.

 

ARTIKEL 4: WEDSTRIJD

Deelnemers kunnen allerlei soorten zaken opsturen om deel te nemen:

  1. Tekst
    Hun motivatie waarom jpsinterior hun moet kiezen.

  2. Afbeeldingen
    Een foto, filmpje, snap, gemaakte afbeelding, tekening, …

ARTIKEL 5: WINNAARS BEPALEN

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. Winnaar wordt geloot bij een geldig aantal deelnemers bij de wedstrijd. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

 

ARTIKEL 6: WINNAARS BEKEND MAKEN

De winnaars worden op de hoogte gebracht via een reply op hun deelname op Facebook.

ARTIKEL 7: REGLEMENTSWIJZIGINGEN

 De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.jpsinterior.be

 

ARTIKEL 8: BETWISTINGEN

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de jpsinterior,  het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@jpsinterior.be

ARTIKEL 9: PRIVACY

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat <naam organisator> de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.

 

ARTIKEL 10: CONTACT

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht via: :

Info@jpsinterior.be

copyright 2019 by JPSinterior

info@jpsinterior.be